[1]
E. A. Spiridonova, V. Y. Morozova, M. L. Podvyaznikov, и V. V. Samonin, «ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ФУЛЛЕРЕНА НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФУЛЛЕРЕНАМИ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ», ХИХТ, т. 64, вып. 10, сс. 125-131, сен. 2021.