[1]
G. I. Gusev, A. A. Gushchin, V. I. Grinevich, T. V. Izvekova, E. Y. Kvitkova, и V. V. Rybkin, «ДЕСТРУКЦИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 2,4-ДИХЛОРФЕНОЛА В ПЛАЗМЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА», ХИХТ, т. 64, вып. 11, сс. 103-111, окт. 2021.