[1]
V. V. Novokshonov, N. S. Shaglaeva, T. A. Podgorbunskaya, I. P. Tsyrendorzhieva, и Y. A. Aizina, «СИНТЕЗ 4-ФЕНИЛ-1Н-1,2,3-ТРИАЗОЛ-5-КАРБАЛЬДЕГИДА», ХИХТ, т. 64, вып. 11, сс. 30-34, окт. 2021.