(1)
Gusev, G. I.; Gushchin, A. A.; Grinevich, V. I.; Izvekova, T. V.; Kvitkova, E. Y.; Rybkin, V. V. ДЕСТРУКЦИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 2,4-ДИХЛОРФЕНОЛА В ПЛАЗМЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА. ХИХТ 2021, 64, 103-111.