(1)
Novokshonov, V. V.; Shaglaeva, N. S.; Podgorbunskaya, T. A.; Tsyrendorzhieva, I. P.; Aizina, Y. A. СИНТЕЗ 4-ФЕНИЛ-1Н-1,2,3-ТРИАЗОЛ-5-КАРБАЛЬДЕГИДА. ХИХТ 2021, 64, 30-34.